مدیریت ناوگان دریایی

AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField

AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField
سیستم کارکنان دریایی

عملیات مربوط به مدیریت کارکنان شاغل بر روی شناورها به دلیل تنوع و تعدد این مشاغل همواره جزء دغدغه های اصلی سازمان های کشتیرانی و همچنین شرکت های تامین نیروهای دریایی می باشد.

ادامه مطلب
AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField
مدیریت کشتی

یکی ازمهمترین عوامل هزینه ای در صنعت کشتیرانی، مدیریت تجهیزات و تعمیرات شناورهای می باشد. با توجه به تنوع و تعدد هزینه های مرتبط با این موضوع، درصورت امکان مدیریت آنها، شرکت های کشتیرانی می توانند به سود عملیاتی بالاتری بیندیشند. .

ادامه مطلب
AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField
سوخت

سوخت به عنوان مهمترین عامل هزینه ای درصنعت کشتیرانی مطرح می باشد به طوری که حدود 30 درصد کل هزینه های عملیاتی یک شناوررا شامل می شود

ادامه مطلب