راه اندازي سيستم جامع بازرگاني

اين سامانه ارائه دهند قوي‌ترين و جامع‌ترين راه حل‌هاي حوزه بازرگاني کشتيراني، که به صورت کاملا کارا و موثر تمامي اطلاعات حوزه بازرگاني دريايي جهان واقعي و عملياتي را به صورت امن فراهم مي‌کند.