راه اندازي سيستم انبار

سيستم مديريت انبار
سيستم انبار
ورود و خروج کالا فراينديست که همواره با اهداف مختلف، در سازمان‌ها در حال انجام مي‌باشد. ايجاد و استفاده از مکانيزم صحيحي براي ثبت ورود و خروج اين کالاها جزو نيازهاي بديهي هر سازمان مي‌باشد.
آگاهي در لحظه از وضعيت تراکنش‌هاي انبار
 با بهره‌گيري از سيستم انبار توفاد در هر لحظه قادر خواهيد بود تا از وضعيت موجودي انبارهايتان (تعدادي و ريالي) اطلاع کسب نماييد، جزييات ورود و خروج کالاها را در بازه‌هاي زماني دلخواه بررسي نماييد و همچنين در سريعترين زمان ممکن از نيازهاي انبار خود مطلع شويد به براي رفع اين نيازها اقدامات لازم را به انجام برسانيد.

انجام محاسبات مالي دقيق و قابل اتکا با سرعت بالا
با توجه به اينکه ورود و خروج کالاها گاها با هزينه‌هاي جانبي نيز همراه است، سيستم انبار توفاد به شما کمک خواهد کرد تا با افزودن اين هزينه‌هاي جانبي به تراکنش‌هاي ثبت شده و تسهيم آنها با فرمول‌هاي متنوع، بهاي تمام شده هر کالا را براي سازمان خود در اختيار داشته باشيد. همچنين در سندهاي مالي که به صورت سيستمي و مکانيزه ايجاد مي‌گردند نيز اين هزينه‌هاي جانبي با توجه به نوع تسهيمشان، نمايان خواهند بود. 

دريافت گزارش‌هاي متنوع مديريتي و کاربري
با بهره‌مندي از سيستم مذکور امکان استخراج انواع گزارشات از وضعيت کنوني کالاهاي انبار، تاريخچه تراکنش‌هاي انبار، وضعيت انبار در بازه‌هاي زماني مختلف و در قالبهاي متنوع، در دسترس کاربران مجاز سيستم قرار مي‌گيرد که مي‌توان از آنها جهت برنامه‌ريزي‌هاي آينده سازمان بهره برد. 
در ادامه به ذکر برخي از قابليت¬هاي اساسي سيستم خواهيم پرداخت.
قابليت¬ها
1) بخش مديريتي
تعريف چارت سازماني
تعريف نقش و کاربران با قابليت اعمال دسترسي به شکل کامل
رهگيري کليه عمليات انجام شده در سيستم
تنظيمات کامل امنيتي در اختيار مدير سيستم
تنظيمات نحوه چيدمان منوها و واسط کاربري
2) بخش اطلاعات پايه      
تعريف اطلاعات مرتبط با شرکت مانند مشخصات خود شرکت، ارزهاي مجاز آن، سال¬هاي مالي و ...
تعريف انبارهاي مختلف براي شرکت
تعريف انواع گروه هاي کالايي و کالا 
تعريف انواع ارز و نرخ¬هاي روزانه يا دفتري
تعريف افراد شاغل در سازمان
تعريف گروه¬هاي طرف حساب به همراه طرف¬هاي حساب وکدهاي کامل آنها براي ارتباط با سيستم مالي
تعريف انواع عوامل اثر گذار 
تعريف اطلاعات اسناد مالي
تعريف کاربران مجاز براي دريافت اعلان‌هاي نقطه سفارش کالا
3) بخش اطلاعات پايه تراکنش‌ها
تعريف انواع تراکنش موجود در انبار 
تعريف انواع تاييد براي هر تراکنش 
تعريف کاربران مجاز براي تاييدهاي مورد نياز هر تراکنش
4) عمليات انبار
تعريف انواع درخواست در سيستم و امکان مشخص کردن ميزان کالايدرخواست شده، تاييد شده و عملياتي شده در اين درخواست‌ها
تعريف عمليات خريد، سريال گذاري سيستمي بر روي کالاهاي تفکيک پذير و امکان ثبت مبالغ با ارزهاي مختلف
تعريف عمليات فروش و تعيين قيمت کالاهاي خروجي بر حسب قيمت کالاهاي موجود در رسيدهاي خريد انبار
تعريف عوامل اثر گذار بر عمليات با امکان مشخص نمودن انواع تسهيم و محاسبه بهاي تمام شده هر کالا
ثبت ارجاعات هر تراکنش 
چاپ عمليات
ارتباط سيستمي با سيستم دارايي ثابت براي کالاهاي تفکيک‌پذير جهت محاسبه استهلاک
5) عمليات حسابداري
ثبت اسناد خريد و هزينه
ارسال و بازگشت اسناد به سيستم حسابداري به شکل مکانيزه 
6) گزارشات
گزارش موجودي
گزارش نقطه سفارش
گزارش کاربرگ دوره اي
گزارش خلاصه وضعيت ريالي
گزارش کاربرگ کالا

قابل ذکر است قابليت جستجوي پيشرفته در تمام موارد مذکور تعبيه شده و کاربر به راحتي مي¬تواند هر موردي را در سيستم پيدا کرده و اقدامات لازم را در خصوص آن انجام دهد

ويژگي‌هاي سيستم انبار توسعه داده شده در شرکت توسعه فناوري اطلاعات دريايي:
ارايه امکانات در بستر وب که بهره‌مندي از مزاياي اين بستر را ميسر نموده
درج اطلاعات پايه به همراه کدينگ مرتبط با هر بخش
پشتيباني از تعريف چند انبار براي هر شرکت
امکان تعريف انواع تراکنش‌ها در قالب دو گروه درخواست و عمليات
مراحل تاييد کاملا پويا و در اختيار کاربران به ازاي هر نوع تراکنش
امکان ثبت ارجاعات هر تراکنش
ثبت عوامل اثرگذار بر قيمت در هر تراکنش عملياتي با انواع تسهيم جهت محاسبه بهاي تمام شده هر کالا
ثبت هزينه‌ها با ارزهاي مختلف
پشتيباني از انبارداري سريالي براي کالاهاي تفکيک‌پذير
پشتيباتي از مدل FIFO براي خروج از انبار
ايجاد پيشنويس سند حسابداري بر اساس سيستم مالي شرکت نوژان
امکان ثبت و يا بازگشت سند در سيستم حسابداري نوژان
ارتباط با سيستم دارايي ثابت براي کالاهاي تفکيک‌پذير جهت محاسبه استهلاک در سيستم دارايي ثابت
ارايه گزارشات متنوع از اطلاعات سيستم